OMM - ODUNPAZARI MODERN MÜZE GİZLİLİK POLİTİKASI

Giriş

OMM – Odunpazarı Modern Müze (“OMM”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığımız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), OMM olarak yönettiğimiz www.omm.art internet sitesi (“Sitemiz”) üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hakkında Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı (“Kullanıcı”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

Politika’nın Kapsamı

OMM olarak yönettiğimiz Sitemiz’e erişiminiz sırasında topladığımız verilerin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır. OMM tarafından yönetilmeyen bir sitede OMM’a ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

Kişisel Verilerinizi Neden Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmetin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla toplamaktayız. Bu amaçlar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, şu şekilde detaylandırılabilir;

 • Yasal gereklilikleri yerine getirmek,
 • Yaklaşan sergi ve etkinliklerden sizleri haberdar edebilmek ve
 • Ziyaretçi tecrübesini analiz ederek hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, içerik çeşitliliğinin artırılması

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Hangi Bilgileri, Ne Zaman ve Hangi Araçlarla Topluyoruz?

4.1. Cihaz Bilgisi

Hizmetlerimizden faydalanırken, kullandığınız elektronik cihazlarınıza ait (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) ait IP adresi bilgileri toplanmaktadır.

4.2. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler

OMM tarafından çerezler üzerinden toplanan veriler kesinlikle kimliğinizi belirlemek için kullanılmamaktadır. Çerezler bu Politika’da ve OMM tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak ve verileriniz veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmeyecektir.

Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Kişisel verileriniz; yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?

E-posta adresiniz, açık rıza vermeniz durumunda, MailChimp'e ait yurt dışındaki sunuculara bülten gönderimi yapılabilmesi amacıyla gönderilecektir.

Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın “İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” (“Tebliğ”) göre OMM’un Arif Bey Sok. No:171, 26030 Odunpazarı/Eskişehir adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Geçerlilik

Politika OMM tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. OMM, Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. OMM tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın www.omm.art/tr/policies/privac... adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Bu sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez politikası.